Ús de les tauletes tàctils en educació: desavantatges

pulgar abajo

Podem localitzar dos tipus de problemes a l’hora de desaconsellar l’ús de tauletes tàctils en entorns educatius. D’una banda, ens podem trobar amb problemes tècnics i d’ús; p. ex.:

 — Problemes de connexió a Internet; connexió lenta, o que no funciona, per poca banda ampla de xarxa o manca de cobertura.

— Avaries físiques en els equips.

 — Incompatibilitats entre dispositius.

— Problemes de programari; aplicacions que no funcionen bé o estan mal configurades.

— Incomoditat a l’hora d’escriure.

 — Haver d’introduir un compte personal.

 De l’altra, ens podem trobar amb problemes derivats de l’ús pedagògic, p. ex.:

— Pocs continguts educatius.

 — Dependència de la tauleta.

 — Manca de temps dels professors, per cercar i desenvolupar recursos.

 — Distraccions a classe.

Anuncis

Ús de les tauletes tàctils en educació: avantatges

pulgar arriba

Un cop acceptat el fet que la tauleta tàctil ha arribat per quedar-s’hi, farem bé de prendre-la seriosament a l’hora d’aprofitar-ne les característiques i les funcionalitats, que la converteixen en l’eina del present i del futur.

«Alguns avantatges pedagògics es constaten a les investigacions realitzades (p. ex., Naace al Regne Unit, Learning Exchange a Austràlia, citades a les fonts d’informació). Molts d’aquests avantatges són els mateixos que s’obtenen quan treballem en entorns amb netbooks.» Hi podem sumar d’altres com ara els següents:

— accés a múltiples fonts d’informació

— col·laboració i suport

— portabilitat i multifuncionalitat (tauleta = entorn d’aprenentatge mòbil)

— aprenentatge autònom i creativitat

— aplicació de noves metodologies didàctiques

— motivació i implicació

— eficàcia i eficiència

— desenvolupament de les competències digitals, i de les competències bàsiques en general

— activitats de reforç; pràctiques i memorístiques

— comoditat

— difusió social de les competències digitals